Procedura przeprowadzania audytu energetycznego w przedsiębiorstwie

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej wyróżniono dwa rodzaje obowiązujących audytów, które mają różne funkcje. Są one często mylone przez przedsiębiorców. W myśl cytowanej ustawy wyodrębnia się: audyty energetyczne przedsiębiorstwa i audyty efektywności energetycznej.

Niezbędny audyt dla firm

audyty energetyczneAudyt energetyczny to procedura, której celem jest przeprowadzenie szczegółowych obliczeń, które dotyczą proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej i dostarczenie informacji dotyczących potencjalnych oszczędności energii. Każde duże przedsiębiorstwo działające na terenie Polski ma obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego raz na cztery lata. Audyt należy przeprowadzać bazując na aktualnych i możliwych do zmierzenia danych dotyczących zużycia energii i zapotrzebowania na moc. Dokument powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach i powinien być oparty na analizie kosztowej cyklu życia budynku. Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać dane dotyczące audytu przez okres pięciu lat. Audyty energetyczne przedsiębiorstw przeprowadzane są przez podmioty niezależne od audytowanego przedsiębiorcy, które posiadają wiedzę i doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu takich audytów.

audyty energetycznePrzedsiębiorca jest zobowiązany do zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie w ciągu 30 dni od dnia jego przeprowadzenia. Razem z zawiadomieniem należy przekazać informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, które wynikają z przeprowadzonego audytu. Za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa grożą kary pieniężne, których wysokość jest zależna od konkretnej sytuacji, a więc od: zakresu naruszeń, ich powtarzalności i możliwości finansowych ukaranego podmiotu. Karę pieniężną ustala Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes może również zdecydować o odstąpieniu od wymierzenia kary pieniężnej w przypadkach, gdy zakres naruszeń jest znikomy, a przedsiębiorstwo przestało naruszać prawo albo zrealizowało obowiązek, zanim wiadomość ta dotarła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wpływy z tytułu kar pieniężnych przekazuje się na rachunek odpowiednich urzędów skarbowych, gdyż stanowią one dochód budżetu państwa.

Czas przeprowadzania audytu energetycznego i jego cena zależą od wielkości, liczby lokalizacji, stopnia skomplikowania infrastruktury przedsiębiorstwa. Podstawą audytu są dane dotyczące zużycia energii, zebrane i dostarczone przed przedsiębiorstwo do audytora. Należy przeznaczyć na tą procedurę odpowiednio długą ilość czasu.

Sprawdź też http://www.bems.pl